اعضا هیئت مدیره

هیئت مدیره سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

موسی شاعری

 

رئیس هیئت مدیره

شهردار کلانشهر اهواز

 

۲

مسعود امینی

عضو هیئت مدیره

معاون فرهنگی و امور امور اجتماعی 

رییس سازمان فرهنگی ورزشی

۳

سید علی جزایری

 

عضو هیئت مدیره