رئیس اداره کتابخانه های شهرداری اهواز

نام: محسن

نام خانوادگی: ابراهیمی

سال استخدام : 1390

سوابق اجرایی:

  • مسئول حفاظت فیزیکی سازمان پارک ها  90
  • مسئول حراست مرکز کنترل ترافیک شهرداری اهواز 90
  • مسئول سیستم های حفاظتی حراست شهرداری اهواز 91
  •  مسئول مرکز پیام حراست شهرداری اهواز 91
  • مسئول ساماندهی حافظان انقلاب و حریم ولایت 92
  • مسئول دفتر معاون امور فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز  95
  • رئیس اداره کتابخانه های شهرداری اهواز 97 تاکنون

 

 
محسن ابراهیمی