مسئول امور فرهنگسراهای شهرداری اهواز

نام: نادر

نام خانوادگی: کرم زاده

سال استخدام: 1384

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس علوم اجتماعی

سوابق اجرایی:

  • مددکار اردوگاه آسیب دیدگان اجتماعی84
  • مسئول شیفت اردوگاه آسیب دیدگان اجتماعی85
  • مسئول آمار اردوگاه آسیب دیدگان اجتماعی87
  • مسئول واحد مدد کاری92
  • مسئول دبیرخانه معاونت فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز94
  • مسئول امور فرهنگسراهای شهرداری اهواز97 تاکنون
 
نادر کرم زاده