معاون فرهنگی و هنری
نام : سروش
 نام خانوادگي :بزاز

پست الکترونیک: sorooshbazzaz@yahoo.com

 

سوابق اجرایی:

  • معاون امور فرهنگی و هنری سازمان ۱۳۹۷ تا کنون
  • مدیر امور فرهنگی و هنری معاونت فرهتگی  از سال ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
  • فعاليت در مركز پايش تصويري و راديويي شهرداري اهواز
  • ناظر پروژه هاي برق شهرداري اعم از پارك جزيره، فاز دوم پارك ۴۲ هكتاري، زردشت و كيانشهر
  • معاون فرهنگي شهرداري منطقه ۲ اهواز از سال ۱۳۹۱لغايت ۱۳۹۲
  • مدير حوزه رياست شوراي اسلامي شهر اهواز از سال ۱۳۹۲ لغايت ۱۳۹۴
  • مشاور معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري اهواز در سال ۱۳۹۴
 
سروش بزاز