رئیس اداره مشارکت های فرهنگی و اجتماعی

نام: احمد

نام خانوادگی: ممبنی

سال استخدام: 1385

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی

سوابق اجرایی:

  • مسئول تالار شهید جمالپور شهرداری اهواز        
  • رئیس اداره تبلیغات و انتشارات شهرداری اهواز 94-95
  • معاون اداری و مالی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز 95-96
  • معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز 96-97
  • رئیس اداره مشارکت های اجتماع و فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز  97 تاکنون
  • دبیر شورای عالی واگذاری خانه های بازی و فرآموز شهرداری اهواز 97 تاکنون  

 

 
احمد ممبنی