مدیر امور هنری

نام: زهره

نام خانوادگی : علیزاده عطار

سوابق اجرایی:

  • مسئول امور بانوان شهرداري از تاريخ ۱۳ خرداد ۱۳۸۹ تا كنون
  • كارشناس اداره امور فرهنگي از تاريخ ۲۹بهمن ۱۳۸۹ لغايت خردادماه ۱۳۹۰
  • عضو شوراي امر به معروف و نهي از منكر شهرداري از تاريخ ۱۳ تير ۱۳۹۰ تا كنون
  • داور نخستين جشنواره آذين مهر در تاريخ ۱۴ تير ۱۳۹۰
  • كارشناس اداره امور هنري از تير ۱۳۹۰ تا كنون
  • مسئول كتابخانه عمومي مشاركتي مولوي از تاريخ ۲۸ آبان ۱۳۹۰ به مدت ۱۸ ماه
  • عضو شوراي سياستگذاري سومين جشنواره ملي عكس شهروشهروند
 
زهره علیزاده عطار