امور ارتباطات

نام: سید عبدالله

نام خانوادگی: نبوی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس ارشد مدیریت شهری

سوابق اجرایی:

  • مسئول حراست سازمان خدمات موتوری
  • مسئول حراست معاونت مالی اداری
  • مسئول امور ارتباطات معاونت فرهنگی از سال ۹۷ تا کنون