مدیریت ها

معاونت ها و مدیریت های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

مولود خواجه صیدی

سرپرست معاون اداری و مالی

مدیر مالی

۲

شهلا عابدی

مدیر امور اداری

۳

مهران هادی پور

مدیر برنامه و بودجه

۴

مریم نیک رو

مدیر امور هنری

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل