رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کلانشهر اهواز

نام: حمید

نام خانوادگی: رعیتی