اهداف سازمان

این سازمان با اهداف انجام امور فرهنگی،هنری ورزشی و ... در چارچوب وظایف و ماموریت های قانونی شهرداری در این زمینه فعالیت خواهد نمود .
فعالیت سازمان با رعایت کلیه مقررات مرتبط و با کسب مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط در برگیرنده موارد ذیل است:

  • تعیین خط مشی، سیاست گذاری اجرایی و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی، هنری، ورزشی سازمان.
  • پشتیبانی تحقیقاتی، مطالعاتی و آموزشی فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، ورزشی شهرداری با هدف تامین نیازهای مشترک آنها با رعایت مقررات مربوط.
  • برنامه ریزی در راستای ایجاد اماکن فرهنگی، ورزشی و هنری در نقاط مختلف شهر با سرمایه گذاری شهرداری یا بخش خصوصی و دولتی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.
  • برنامه ریزی برای پر کردن اوقات فراغت شهروندان از طریق برپایی نمایش ها، مسابقات، نمایشگاه ها و کوهنوردی و موارد مشابه در پارک ها، اماکن و فضاهای مناسب شهری با رعایت مقررات مربوطه.
  • همکاری با سازمانها، نهادها، باشگاه ها و مجتمع های فرهنگی ورزشی مثل آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی، حوزه هنری، صدا و سیما وغیره در تمامی زمینه های مرتبطبا اهداف سازمان با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوز لازم.
  • ارائه خدمات فرهنگی، هنری ورزشی و آموزش های علمی و فرهنگی به عموم بویژه جوانان و نوجوانان و مبادرت به هرگونه فعالیت که بتواند بنحوی در تحقق اهداف و موضوع فعالیت سازمان موثر باشد با اخذ مجوز از مراجع ذیربط.
  • آموزش، اشاعه و گسترش فرهنگ عمومی شهرنشینی از طریق برنامه ریزی های آموزشی و تبلیغی در سطوح مختلف.