اعضا هیئت مدیره

هیئت مدیره سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

امیر آهن جان

 

رئیس هیئت مدیره

معاون امور اجتماعی و امور فرهنگی

 

۲

محمد مالی

عضو هیئت مدیره و مشاور شهردار

۳

دکتر غلامعلی ایزدی

 

عضو هیئت مدیره