معاون فرهنگی و هنری

نام: سروش

نام خانوادگی: بزاز

مدیر امور فرهنگی و هنری معاونت فرهتگی  از سال ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷

معاون امور فرهنگی و هنری سازمان ۱۳۹۷ تا کنون