معاون طرح و برنامه

نام: غلامعلی 

نام خانوادگی : ایزدی


سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی زبان وادبیات فارسی
 • کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی
 • دکترای زبان و ادبیات فارسی

 

سوابق اجرایی:

 • انعقاد قرارداد بورسیه بادانشگاه آزاداسلامی واحدشوشتراز1370وشروع به کاراز 1372و تاکنون این همکاری استمرارداشته است.
 • مناصب دانشگاهی:
 • مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی واحدشوشتر(1373-1374)
 • معاونت آموزشی واحدشوشتر(1374)
 • مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی واحدشوشتر(1375-1384)
 • ریاست دانشکده علوم انسانی واحدشوشتر(1384)
 • ریاست دانشکده علوم انسانی واحدشوشتر(1389-1390)
 • معاونت طرح و برنامه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز(از1394-تاکنون)
 • سایرمناصب:
 • مشاورویژه ریاست واحدشوشتر
 • عضوشورای آموزشی واحدشوشتر
 • عضوکانون فارغ التحصیلان  سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضوکمیته انتظامی تخلفات هیأت علمی
 • عضو شورای مشورتی دانشگاه آزاداسلامی
 • مشاور پژوهشی شهردار اهواز-از1393 تا کنون
 • عضویت شورای نامگذاری میادن، خیابان ها و معابر شهر اهواز-از1392 تا کنون

سوابق پژوهشی:

 • پایان نامه کارشناسی ارشدباعنوان: ریخت شناسی منطق الطیرعطارنیشابوری
 • پایان نامه دکتراباعنوان:رمانس در ادب فارسی
 • انجام یک طرح تحقیقی باعنوان:بررسی انتقادی و تحلیلی دانش بدیع
 • سخنران در همایش نکوداشت نظامی در دانشگاه آزاد اسلامشهر
 • سخنران ویژه در همایش سعدی در دانشگاه آزادشوشتر
 • سخنران ویژه در همایش بزرگداشت فردوسی به دعوت آموزش وپرورش شوشتر
 • سخنران در همایش وارگه مسجدسلیمان به دعوت ارشاد اسلامی
 • سخنران ویژه درهمایش ادب پهلوانی فرهنگسرای جوان مسجدسلیمان به دعوت ارشاد اسلامی
 • سخنرانی در بزرگداشت مولوی دانشگاه اصفهان
 • سخنرانی در مراسم رو گشایی از کتاب تفنگ نه دال دکتر صالح پور درموزه مسجدسلیمان
 • سخنرانی در نقدآثار دکتر صالح پور در نمایشگاه اهواز
 • عضو پنل علمی همایش ملی تحولات جامعه بختیاری...در دانشگاه آزاد مسجدسلیمان
 • دبیر علمی همایش منطقه ای بحران نقدادبی در ایران برگزارشده در دانشگاه آزاد شوشتر1388
 • شرکت در نشست هم اندیشی فرهنگی به دعوت شورای اسلامی شهر لالی
 • سخنران در نکوداشت فردوسی در جمع فرهنگیان اندیمشک به دعوت آموزش و پرورش
 • سخنرانی در نکوداشت خیام در دانشگاه شوشتر
 • سخنران در بزرگداشت حافظ در آمفی تئاتر شرکت نفت اهواز به دعوت انجمن حافظ

مقالات:

 • یک مرثیه برای دو شاعر(1373)مجله کیهان اندیشه
 • مرکبوترراحذرفرمازباز(1374)فصلنامه آشنا
 • تناسبات لفظی و معنوی نظامی(1386)پذیرفته در همایش نظامی واحداسلامشهروچاپ شده در ماهنامه کتاب ماه و ادبیات تهران
 • شرح درداشتیاق(1387)مجله علمی پژوهشی جستارهای ادبی(مشترک بادکترعلی اصغرباباصفری) تهران
 • نا امیدانه(1392)مجله علمی پژوهشی ادبیات پارسی معاصرتهران
 • پهلوانی و قهرمانی(1392)مجله علمی و پژوهشی بهارادب تهران
 • مقاله Romance and Epic(1392)چاپ  شده درIsc
 • بدایع بدیع ،عنوان مقاله مستخرج ازطرح تحقیقی(1392)مجله علمی وپژوهشی دانشگاه همدان
 • مقاله ayyar-shovaliye(1394) چاپ شده درisc
 • درحال انجام طرح پژوهشی مصوب با عنوان:آشنایی زدایی در ادب کلاسیک فارسی
 • مقاله a review of rhetoric of Mehdi Akhavan sales’poetry (1395) چاپ شده درISI آمریکا

راهنمایی و داوری:

 • استاد راهنمای بیش از 30 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشددر چندین دانشگاه
 • داوری بیش از90 پایان نامه در چندین دانشگاه
 • داوری 10 طرح پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه

سوابق تدریس:

 

 • تدریس دروس اختصاصی رشته زبان و ادبیات فارسی مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی در دانشگاه آزاد
 • تدریس دروس اختصاصی رشته امورفرهنگی در دانشگاه آزاد
 • تدریس دروس اختصاصی کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه پیام نور
 • تدریس دروس اختصاصی در دانشگاه علمی-کاربردی
 • تدریس دروس عمومی دانشکده نفت
 • تدریس دروس اختصاصی و عمومی دانشگاه آزاد واحد غرب تهران

  برگزاری و تدریس دوره های:

 • اصول مکاتبات اداری-19 دوره در دانشگاه ها وبسیاری از ادارات دولتی
 • گزارش نویسی-17 دوره در دانشگاه ها و آموزش و پرورش
 • مدیریت اسناد 2 دوره در دانشگاه
 • تدریس شعر حافظ در جمع شاعران و فرهنگیان اهواز در کتابخانه مشارکتی حافظ

 فعالیت رسانه ای:

 • مصاحبه تلویزیونی در برنامه طعم زندگی از سیمای خوزستان با عنوان کارشناس رسانه(1393)