معاون اداری و مالی

نام: پیمان

نام خانوادگی: هاشمی زاده


سوابق تحصیلی:

 • کاردانی مدیریت
 • کارشناسی حقوق
 • دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

سوابق اجرایی:

 • مدیر امور اداری شهرداری منطقه یک
 • مدیر رسیدگی به شکایات شهرداری منطقه یک
 • رئیس دفتر مشاور شهردار در امور اعتبارات و تسهیلات بانکی
 • مدیر امور اداری و رئیس حوزه دفتر معاونت حمل و نقل و ترافیک
 • مدیر امور اداری و دفتر حوزه شهردار منطقه هفت
 • سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه هفت
 • مدیر امورقراردادهای شهرداری منطقه هفت
 • مدیر امور اداری و دفتر حوزه شهرداری منطقه سه
 • مدیر امور اداری شهرداری منطقه پنج
 • مشاور شهردار منطقه پنج
 • معاون اداری و مالی سازمان تاکسیرانی
 • دبیر کمیته رسیدگی به تخلفات تاکسیرانان و تاکسیداران شهر اهواز
 • سرپرست امور قراردادهای سازمان تاکسیرانی
 • معاون اداری و مالی شهرداری منطقه پنج
 • مشاور و  مدیر امور اداری سازمان پایانه ها
 • دبیر مراکز معاینه فنی خودروهای شهرداری اهواز
 • مدیر امور اجتماعی شهرداری منطقه چهار
 • سرپرست معاونت اداری و مالی شهرداری منطقه شش
 • مدیرعمرانی پشتیبانی دانشگاه شهرداری اهواز
 • مدرس دوره های کوتاه مدت ویژه کارکنان شهرداری ها
 • رئیس کمیته انظباطی کارگروه ها شهرداری منطقه پنج
 • رئیس شورای اسلامی کار شهرداری منطقه پنج
 • عضو ملی کمیته های درآمدی و منابع انسانی شهرداری منطقه پنج
 • معاون اداری و مالی سازمان فرهنگی و ورزشی