مدیر برنامه و بودجه

نام: مهران

نام خانوادگی : هادی پور
مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری


سوابق اجرایی:

  • حسابدار و کارمند مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز- از سال 1388 الی 84
  • کارمند واحد آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز- از سال 85 الی 86
  • سرپرست دفتر مدیریت سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اهواز- سال 1388
  • کارمند دبیرخانه ، اتوماسیون اداری و کارتکس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز- سال 1389
  • کارشناس واحد کسب و پیشه و کارمند درآمد شهرداری منطقه سه اهواز- سال 1390
  • کارشناس مالی و کارمند حوزه درآمد واحد حسابداری شهرداری منطقه سه اهواز- سال 1390
  • کارشناس مسئول برنامه ریزی و بودجه و همزمان سرپرست صندوق شهرداری منطقه سه اهواز- سال 1391 الی 93
  • در زمان تصدی کارشناس مسئول برنامه ریزی و بودجه و سرپرست صندوق به دلیل ساماندهی صندوق  و ارائه بودجه مناسب و کارنامه کاری عالی  مورد تقدیر کتبی شهرداری منطقه سه قرار گرفتم- سال 1392
  • کارشناس و ممیز واحد نوسازی شهرداری منطقه سه اهواز- از سال 1392 الی 93
  • مسئول و متصدی طرح تکریم ارباب رجوع در شهرداری منطقه سه اهواز- سال 1394