مدیر امور هنری

نام: مریم

نام خانوادگی : نیک رو

مدرک تحصیلی: کارشناسی گرافیک/ ارتباط تصویری

سوابق اجرایی:

 •  مدیر روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اهواز- از سال 1388 الی خرداد ماه 94
 • کارشناس طراح سازمان زیباسازی شهرداری اهواز- از سال 1388 الی خرداد ماه 94
 • مسئول سایت و رابط خبری سازمان زیباسازی شهرداری اهواز- از سال 1388 الی خرداد ماه 94
 • کارشناس آمار سازمان زیباسازی شهرداری اهواز- از سال 1388 الی خرداد ماه 94
 • کارشناس آموزش سازمان زیباسازی شهرداری اهواز- از سال 1388 الی خرداد ماه 94
 • مسئول سامانه 137 سازمان زیباسازی شهرداری اهواز- از سال 1388 الی 91
 • دبیر فراخوان طراحی میدان ساعت و میدان یادمان دفاع مقدس شهر اهواز- سال 1390
 • برگزاری نمایشگاه آثار فراخوان طراحی میدان ساعت و میدان یادمان دفاع مقدس شهر اهواز- سال 1390
 • طراحی و گردآوری کتاب مجموعه آثار فراخوان طراحی میدان ساعت و میدان یادمان دفاع مقدس شهر اهواز- سال 1389
 • برگزاری فراخوان طراحی المان میادین و سردرب های ورودی شهر اهواز- سال 1390
 • برگزاری نمایشگاه آثار فراخوان طراحی المان میادین و سردرب های ورودی شهر اهواز- سال 1390
 • طراحی و گردآوری کتاب مجموعه آثار فراخوان طراحی المان میادین و سردرب های ورودی شهر اهواز - سال 1391
 • دبیر کارگروه تخصصی هنری سازمان زیباسازی شهرداری اهواز- از سال 1389 الی خرداد ماه 94
 • عضو کارگروه معماری و شهرسازی سازمان زیباسازی شهرداری اهواز- از سال 1389 الی خرداد ماه 94
 • عضو کارگروه سازمان زیباسازی شهرداری اهواز- از سال 1389 الی خرداد ماه 94
 • برگزیده بعنوان بانوی نمونه سازمان زیباسازی شهرداری اهواز- سال 1389
 • طراحی،گردآوری و چاپ کتاب عملکرد   سازمان زیباسازی شهرداری اهواز- سال 1389
 • تهیه و تدوین اطلاعات جامع و عملکرد جامع معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز و شش سازمان زیرمجموعه‌ی آن - سال 1392
 • تهیه و تدوین عملکرد کلیه سازمان ها، شهرداری مناطق و معاونت های شهرداری اهواز در ستاد نوروزی - سال 1394
 • برگزیده بعنوان کارمند نمونه زن سازمان زیباسازی شهرداری اهواز- سال 1392
 • برگزیده بعنوان بانوی نمونه سازمان زیباسازی شهرداری اهواز- سال 1393
 • مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز- خرداد ماه 1394 تاکنون
 • مدیر امور هنری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز- خرداد ماه 1394 تاکنون
 • دبیر اولین سمپوزیوم استانی خوشنویسان قرآن کریم- تیر ماه 1394